KPMG-LexLinks-Regulierungstexte (80)

PEPP - VERORDNUNG (EU) 2019/1238 (Bearbeitungsstand 20.06.2019)
WpHG - Wertpapierhandelsgesetz (Bearbeitungsstand 28.03.2019)
ZAG - Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Bearbeitungsstand 28.03.2019)

Externe KPMG Links (1)